Tesco

Tesco Kraków

Przystosowanie obiektu Tesco Kraków do obowiązujących przepisów p.poż., w zakresie następujących prac: wydzielenie stref pożarowych; wykonanie instalacji tryskaczowej; wykonanie systemu SAP i DSO; wykonanie instalacji wentylacji dróg ewakuacyjnych.

Zakres obejmował:
I. Prace budowlane
• podział budynku na strefy pożarowe – demontaże ścian i wykonanie nowych o klasie REI w technologii G-K;
• zabezpieczenie konstrukcji stalowych do klasy R 120 metodą natryskową
mcr Tecwool F firmy Mercor;
• wydzielenie wyjść ewakuacyjnych z Sali sprzedaży;
• wydzielenie klatek schodowych w budynku biurowym drzwiami w klasie EIS 30;
• obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie EI 15;
• wydzielenie klatek schodowych w części administracyjno–socjalnej ścianami w klasie REI 60 i drzwiami EI 30;
• montaż stolarki ogniowej EI 60;
• montaż dodatkowych klap dymowych.

II. Prace elektryczne
• wykonanie niezbędnych prac elektrycznych, dostosowanie elementów SSP oraz DSO do projektowanej przebudowy biur, klatek schodowych oraz korytarzy ewakuacyjnych do wymagań ekspertyzy p.poż.;
• przebudowa oświetlenia awaryjnego w obiekcie w celu dostosowania natężenia oświetlenia do wymagań zawartych w ekspertyzie p.poż.;
• przebudowa systemu oddymiania klatek schodowych w całym obiekcie.

III. Prace sanitarne
• dostosowania instalacji hydrantowej do zapisów ekspertyzy pożarowej oraz wentylacji wydzielanych w ramach branży architektonicznej przedsionków p.poż. oraz korytarzy ewakuacyjnych.
• rozbudowa pompowni p.poż. o zawory kontrolno-alarmowe obsługujące instalację suchą garażu;
• wykonanie instalacji tryskaczowej suchej w garażu otwartym;
• wykonanie instalacji tryskaczowej w dwóch klatkach schodowych w części biurowej.
Termin realizacji 08.02.2017-20.05.2017.

Tesco Wrocław

Przebudowa obiektu Tesco Wrocław. W zakres prac wchodziła: zmiana aranżacji sklepu, zmniejszenie sali sprzedaży o 1600 m2, adaptacja nowopowstałej powierzchni dla nowego najemcy, remont części magazynowej i socjalnej.
Termin realizacji: 18.04.2017-20.06.2017.

Tesco Tarnowskie Góry

Przebudowa obiektu Tesco Tarnowskich Górach. W zakres prac wchodziła: zmiana aranżacji sklepu, zmniejszenie sali sprzedaży o 1700 m2, adaptacja nowopowstałej powierzchni dla nowego najemcy, remont części magazynowej i socjalnej.
Termin realizacji: 08.06.2017-20.08.2017.

Tesco Kraków

Przebudowa obiektu Tesco Kraków. W zakres prac wchodziła: zmiana aranżacji sklepu, zmniejszenie sali sprzedaży o 5200 m2, adaptacja nowopowstałej powierzchni dla nowych najemców, remont pasażu, części magazynowej i socjalnej malowanie elewacji, montaż konstrukcji stalowej w ilości 80 000 kg, oraz przebudowa ronda.
Termin realizacji: 12.06.2017-31.10.2017.

Tesco Łódź

Likwidacja sklepu Tesco Łódź. W zakres którego wchodzi przywrócenie stanu deweloperskiego na pow. 9000 m2 w zakresie demontaży regałów, demontaży instalacji wentylacji, wod-kan., elektrycznych, rozbiórki ścian oraz demontaż posadzek.
Termin realizacji 20.08.2017-20.10.2017.

Tesco Poznań

Przebudowa obiektu Tesco Poznań. W zakres prac wchodzi: zmiana aranżacji sklepu, zmniejszenie sali sprzedaży, adaptacja nowopowstałej powierzchni dla nowego najemcy, remont części magazynowej i socjalnej.
Zakres prac obejmował:

Prace budowlane
• zmniejszenie powierzchni sali sprzedaży – demontaż blendy od strony Sali sprzedaży w osiach C-D i 13-17
• zasadnicza zmiana aranżacji sali sprzedaży – nowe ustawienie regałów, nowe podejścia pod skropliny, nowe odwodnienia przy stoiskach delikatesowych i demontaż zbędnych
• zmiana aranżacji i lokalizacji piekarni,
• budowa nowych pomieszczeń obsługi piekarni,
• korekta ustawienia zespołu kas wynikająca z nowej aranżacji sali sprzedaży i utworzenia przejścia przy kasie dla osób niepełnosprawnych
• zaprojektowanie dwóch punktów obsługi klienta (serwis, gwarancje, zwroty, sprzedaż artykułów tytoniowych itd.),
• przebudowa stoisk sprzedaży delikatesowej
• demontaż fragmentu stropu żelbetowego nad obecnymi pomieszczeniami liczenia pieniędzy, zmniejszenie antresoli, demontaż ścian po usuniętych pomieszczeniach, montaż ścian G-K na górnym poziomie antresoli do wysokości dachu
• montaż klap dymowych w miejsce części świetlików dachowych, montaż świetlików w miejsce części klap dymowych, demontaż świetlików lub klap i zaślepienie otworów, wycięcie nowych otworów w dachu – w konsekwencji wprowadzenia zmian w lokalizacji ścian do wysokości dachu i związanej z tym zmiany sposobu oddymiania obiektu
• wymiana całego pokrycia dachu
• zabezpieczenie ścian jako ściany wydzielenia pożarowego w nowych strefach pożarowych w pomieszczeniu DSO i ładowania wózków
• demontaż fragmentów kurtyn dymowych
• montaż kurtyn dymowych w nowych miejscach
• uzupełnienie przestrzeni pomiędzy świetlikiem łukowym na pasażu a górą kurtyny dymowej, dymoszczelną zabudową w systemie G-K opartą na wiązarach
• demontaż zbędnych drzwi i montaż nowych w korytarzach ewakuacyjnych i w loka-lach najemców
• remont BISTRO
• budowa ścian między lokalowych oddzielających projektowane lokale najemców
• malowanie sali sprzedaży zgodnie z aktualnym standardem Tesco
• remont toalet w pasażu: wymiana okładzin ściennych, podłogowych, sufitu podwieszanego, oświetlenia, wyposażenia, stolarki drzwiowej
• naprawa i malowanie elewacji, malowanie podwalin
• wymiana części płyt na elewacji, w zaznaczonych na rzucie fragmentach, na niepalne
• montaż nowych urządzeń reklamowych na części elewacji frontowej i demontaż zbędnych
• demontaż drewnianych elementów elewacji
• budowa w nowej lokalizacji pomieszczenia sejfu i liczenia pieniędzy – pomieszczeń wydzielonych ścianami murowanymi i przykrytymi stropem żelbetowym
• wymiana na nowe drzwi do rozdzielnicy głównej, pomieszczenia DSO i ładowania wózków
• frezowanie posadzek, usuwanie okładzin, wykonywanie nadlewek betonowych
• dostosowanie systemu oddymiania do nowego układu poprzez wykonanie klap oddymiających i drzwi napowietrzających podłączonych do SAP
• wykonanie witryny szklanej F&F, okładziny od strony pasażu, odbojów od strony pasażu
• usunięcie warstw wierzchnich istniejących posadzek, frezowanie posadzki betonowej, usunięcie płytek lastryko, docelowy poziom -0,015m w stosunku do zera budynku
• montaż posadzki żywicznej w obrębie piekarni

Prace elektryczne
• przebudowę rozdzielnic głównych obiektu – opomiarowanie i zasilanie nowych najemców,
• przebudowę rozdzielnic wentylacji,
• demontaż istniejących rozdzielnic oddziałowych wskazanych na rysunkach,
• przeniesienie istniejących rozdzielnic oddziałowych wskazanych na rysunkach,
• wymianę wskazanych na rzutach rozdzielnic oddziałowych,
• projektowane rozdzielnice oddziałowe,
• wewnętrzne linie zasilające rozdzielnice nowych najemców,
• wewnętrzne linie zasilające nowe i przeniesione rozdzielnice oddziałowe,
• instalacje odbiorcze budynku:
• oświetlenie reklam najemców na elewacji,
• wnętrzowe oświetlenie podstawowe,
• oświetlenie awaryjne,
• instalację gniazd wtykowych ogólnodostępnych,
• instalację gniazd wtykowych dedykowanych,
• instalacje zasilające urządzenia technologiczne,
• instalacje zasilające urządzenia wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania,
• instalacje ochronne i przeciwporażeniowe

Prace sanitarne
• instalacja wodociągowa – przerobienie instalacji wodociągowej dla nowej piekarni, doprowadzenie instalacji wody zimnej do wydzielonych powierzchni najmu
• instalacja hydrantowa – przerobienie istniejącej instalacji hydrantowej do nowej aranżacji CH Tesco.
• instalacja kanalizacji sanitarnej – wykonanie podejść kanalizacji sanitarnej dla nowych najemców, odprowadzenie skroplin na Sali sprzedaży – kanalizacja technologiczna
• instalacja wentylacji i klimatyzacji – modernizacja istniejącej instalacji wentylacyjnej oraz ogrzewczej celem dostosowania jej do wymogów modernizowanych pomieszczeń, oraz do nowego zaregałowania na sali sprzedaży, montaż liczników ciepła ze zdalnym odczytem u najemców.
• instalacja tryskaczowa – przeróbki instalacji tryskaczowej zgodnie z nową aranżacją powierzchni.

Prace związane z przebudową ochrony przeciwpożarowej budynku
• kompleksowa przebudowa i modernizacja instalacji SSP i DSO obiekcie zgodnie z wymaganymi przepisami polegająca na rozbudowie istniejącej centrali p.poż. dostawie i montażu nowej centrali p.poż. i wykonaniem nowych podziałów stref pożarowych.
Zakończenie prac listopad 2018.

Tesco Gdynia

Przebudowa obiektu Tesco Gdynia. W zakres prac wchodzi: zmiana aranżacji sklepu, zmniejszenie sali sprzedaży, adaptacja nowopowstałej powierzchni dla nowego najemcy, remont części magazynowej i socjalnej.
Zakończenie prac: listopad 2018.

Tesco Suwałki

Przebudowa obiektu Tesco Suwałki. W zakres prac wchodzi: zmiana aranżacji sklepu, zmniejszenie sali sprzedaży, adaptacja nowopowstałej powierzchni dla nowego najemcy, remont części magazynowej i socjalnej, dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Montaż drzwi wahadłowych firmy Klimors i drzwi stalowych ppoż (z jednostkowym do-puszczeniem).
Przejścia PPOŻ – PROMAT (między innymi kombinowane) – posiadamy wymagane szkolenia, montaż wysokich ścian GK w technologii Siniat, wykonanie i montaż konstrukcji stalowych (ściany wysokie).
Szeroki zakres wyburzeń – metodą tradycyjną koparkami, a także ręczne (gdy brak możliwości użycia sprzętów).
Montaż instalacji sanitarnych – wentylacja, hydraulika, kanalizacja, tryskaczy, hydrantów.
Zabezpieczenia konstrukcji stalowych ogniochronnie – farby pęczniejące (PPG), obudowy ogniowe (PROMAT, SINIAT), systemy natryskowe Mercor.
Wykonanie utwardzonej posadzki przemysłowej.
Zakończenie prac: luty 2020.